Bonusové zľavy

Bonusové zľavy predstavujú dotáciu poskytovanú objednávateľom verejnej dopravy vybranej skupine cestujúcich po splnení stanovených podmienok. Dotácia je poskytovaná priamo konkrétnym osobám, a to priamo pri predaji prostredníctvom predajcu cestovných lístkov.

Bonusová zľava pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Bratislavkom kraji si môžu pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101 uplatniť bonusovú zľavu vo výške 100 %. V ostatných zónach platí zľava vo výške 50 %.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo

▪ originál rozhodnutia o priznaní nároku na preukaz ŤZP/ŤZP-S vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo

▪ platný doklad totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí príp. odkázanosti na sprievodcu

Bonusová zľava pre deti, žiakov a študentov s ťažkým zdravotným postihnutím dochádzajúce do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji

Deti, žiaci a študenti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji, preukazujú nárok na bonusovú zľavu okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdením o návšteve školy, ktorá sídli na území Bratislavského kraja a je zaradená do siete škôl ako špeciálna škola.

Bonusová zľava pre zlatých darcov krvi

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení Zlatej Janského plakety

Bonusová zľava pre diamantových darcov krvi

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení Diamantovej Janského plakety

Bonusová zľava pre účastníkov protikomunistického odboja a pre politických väzňov

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ preukaz (účastník protikomunistického odboja, veterán) vydaný Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja alebo Konfederáciou politických väzňov Slovenska alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov

Bonusová zľava pre rodinných príslušníkov účastníka protikomunistického odboja alebo politického väzňa

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje aj rodinným príslušníkom (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodeným pred 17.11.1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ preukaz (účastník protikomunistického odboja, veterán) vydaný Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja alebo Konfederáciou politických väzňov Slovenska alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov

V prípade, že osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod).

Bonusová zľava pre účastníkov protifašistického odboja

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom národného boja za oslobodenie s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101.

Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na bonusovú zľavu:

▪ doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska a

▪ osvedčením podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie

V prípade, že osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod).