Zľavnené cestovné

Zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného sa poskytuje osobám spĺňajúcim aspoň jedno z nižšie uvedených kritérií.

Deti a Mladiství

Deti od dovŕšenia 6. (šiesteho) roku veku do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 16. (šestnásteho) roku veku.

Mladiství od dovŕšenia 16. (šestnásteho) roku veku do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 18. (osemnásteho) roku veku.

Doklad vyžadovaný na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

▪ platný doklad totožnosti s fotografiou

Žiaci a Študenti

Žiaci základných a stredných škôl zriadených podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Študenti vysokých škôl zriadených podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v dennej forme štúdia najneskôr do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. (dvadsiatehošiesteho) roku veku.

Žiaci a študenti, ktorí študujú mimo SR a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. (dvadsiatehošiesteho) roku veku.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na zľavnené cestovné v prípade žiakov a študentov študujúcich v SR:

▪ platný medzinárodný preukazu študenta ISIC, alebo

▪ písomné potvrdenie o návšteve školy, ktoré platí pre príslušný školský rok a nie je staršie ako 30 (tridsať) dní

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na zľavnené cestovné v prípade žiakov a študentov študujúcich v zahraničí:

▪ platný medzinárodný preukaz študenta ISIC, alebo

▪ úradne preložené potvrdenie o návšteve školy a rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o rovnocennosti štúdia so štúdiom v Slovenskej republike; rozhodnutie nemusia predkladať študenti navštevujúci školu uvedenú v Zozname uznaných vysokých škôl

Dôchodcovia

Dôchodcovia od dovŕšenia 60. (šesťdesiateho) roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku.

Doklad vyžadovaný na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

▪ potvrdenie o poberaní starobného, výsluhového, resp. invalidného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou, z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo po predložení Preukazu dôchodcu vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Seniori

Seniori od dovŕšenia 63. (šesťdesiatehotretieho) roku veku (platí aj pre osoby staršie ako 70 (sedemdesiat) rokov, ak nevyužívajú osobitné cestovné formou SeniorPasu IDS BK)

Doklad vyžadovaný na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

▪ platný doklad totožnosti s fotografiou

Seniori nad 70 rokov (Seniorpas)

Seniori od dovŕšenia 70. (sedemdesiateho) roku veku.

Doklad vyžadovaný na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

▪ platný doklad totožnosti s fotografiou

ŤZP

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Doklady vyžadované na preukázanie nároku na zľavnené cestovné:

▪ preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo

▪ originál rozhodnutia o priznaní nároku na preukaz ŤZP/ŤZP-S vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo

▪ platný doklad totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí príp. odkázanosti na sprievodcu