18.10.2018

IDS BK sa rozšíri do Trnavského kraja

Oznam v skratke:Na dnešnom stretnutí predsedovia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci medzi obidvomi krajmi pri rozšírení IDS BK do Trnavského kraja.

Spoločné memorandum je prvým krokom napríklad aj k tomu, aby stačil na cestovanie po oboch krajoch jeden integrovaný cestovný lístok, či aby spoje by na seba nadväzovali naprieč krajmi.
Podpis memoranda pozitívne hodnotí aj Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). "Podpis memoranda znamená v praxi most pre spoluprácu s ďalším objednávateľom dopravných výkonov, a to Trnavským samosprávnym krajom," povedala pre TASR Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.
BID je v súčasnosti zapojená do projektu SubNodes ako jeden z deviatich partnerov zo šiestich krajín EÚ. Jeho cieľom je skvalitnenie prepojenia verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. V tomto prípade ide o zapojenie železničného uzla Trnava do IDS BK a zároveň o vypracovanie štúdie realizovateľnosti zavedenia systému do celého Trnavského kraja.
"Pre analytickú časť tohto dokumentu využijeme dáta od mobilných operátorov, aby sme mali informácie o skutočných pohyboch obyvateľov na území v oboch krajoch. Tie budú podkladovým materiálom pre plánovanie dopravnej obsluhy, a teda aj samotnej štúdie," priblížila Horčíková.
O konkrétnych termínoch je podľa nej zatiaľ predčasné hovoriť. Známe je len zapojenie železničného uzla Trnava do IDS BK, a to v druhej polovici roka 2019. "Ďalšie termíny a odpovede dajú štúdia realizovateľnosti a rokovania s partnermi. Kraje čaká aj obstarávanie nových dopravcov. Takže až následne budeme schopní hovoriť o termínoch," doplnila Horčíková.
Prax by však následne mala ponúknuť rovnaké služby pre cestujúcich z oboch krajov ako využívajú v súčasnosti obyvatelia bratislavského regiónu. "Na jeden cestovný doklad by mohli docestovať až do Bratislavy a na jeden lístok by, samozrejme, cestovali aj po Bratislave," dodala Horčíková.
Preprava medzi Trnavským a Bratislavským samosprávnym krajom je veľmi intenzívna. Nebavíme sa len o hlavných mestách kraja, medzi Trnavou a Bratislavou, ale veľmi živo to funguje aj na Záhorí napríklad Skalica, Senica, smerom na Malacky a opačne. Takto môžeme ukázať Slovensku, že sa dá spolupracovať. Integrácia dopravy ide ruka v ruke so zlepšovaním a opatreniami, ktoré podnikáme v oblasti dopravy, či už pri rozširovaní cestnej infraštruktúry, jej modernizácii, pomoci pri dobudovaní diaľničného okruhu Bratislavy D4 R7, ale aj v ďalších opatreniach. To, že budú jednotné cestovné lístky je len nápomocné,“ Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Memorandum je dôkazom inovatívneho partnerstva inštitúcií územnej samosprávy. Je založené na princípe dosahovania výsledkov v oblasti rozvoja samosprávnych krajov a v záujme zefektívnenia a skvalitnenia služieb v oblasti verejnej dopravy. Jeho primárnym cieľom je optimalizácia a harmonizácia existujúcich služieb vo verejnej doprave na území obidvoch samosprávnych krajov. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku, budú vytvorené spoločné koordinačné pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými bodmi. Spoločným cieľom oboch krajov je vytvorenie jedného spoločného vnútorne previazaného systému verejnej dopravy na území ako Bratislavskej tak aj Trnavskej župy.
Ide o integráciu dopravy a hlavne odbúranie administratívnych prekážok na to, aby región v našom kraji Záhoria, stredu Trnavsko, Hlohovecko, Piešťansko, ale aj juh Dunajská streda, Galanta a problémové body ako Šamorín, aby dostali zmysel, treba začať spolupracovať na úrovni krajov a všetkých zainteresovaných operátorov v doprave. Zároveň by sme chceli aj týmto symbolickým gestom, podpísaním Memoranda spolupracovať aj so štátom. Integrovaná doprava znamená lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, menej finančne náročné prepravovanie a naším hlavným cieľom je, aby sa z individuálnej dopravy viac ľudí, na základe ich rozhodnutí, dostali do verejnej dopravy,“ Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja.
Integrovaný dopravný systém je systém dopravnej obsluhy určitého územia verejnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, ktoré si vzájomne nekonkurujú, ale sú vhodne previazané a spoločne tvoria jeden dopravný systém. A práve takýto systém bude naplnením tohto jedinečného memoranda, ktorý spojí do systému dva kraje.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102