Podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny

Od 1. januára 2023 pre občanov Ukrajiny pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu, ktorá bola poskytovaná v súvislosti s preukázaním dokladu o dočasnom útočisku.

Nárok na bezplatnú prepravu majú tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), pri splnení ďalších podmienok, súčasne preukážu:

- osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,

ALEBO

- osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní (viď. príloha č. 2).

S uvedenými dokladmi môžu bezplatne cestovať v deň získania takého osobitného dokladu a nasledujúce 4 dni.

Nárok na bezplatnú prepravu nad rámec vyššie uvedených majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

a) dokladom o dočasnom útočisku

b) potvrdením o návšteve školy (typ potvrdenia o návšteve školy sa môže líšiť podľa školy)

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

a) dokladom o dočasnom útočisku

b) a potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere

Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.

Príloha č. 1                                                Doklad SLOVAK HELP s červenou pečiatkou    Platnosť dokladu SLOVAK HELP je vyznačená v hornej časti

Príloha č. 2                                                     Status o dočasnom útočisku v prvom vydaní     Za platný doklad preukazujúci prvé vydanie sa považuje doklad s názvom Dočasné útočisko bez poradového čísla