O systéme

Integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy určitého územia verejnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok. Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý dopravný prostriedok. Zabezpečovanie dopravnej obsluhy územia hromadnou osobnou dopravou formou IDS je najefektívnejší spôsob, ktorý je v súčasnosti známy.

Pri správnej realizácii a prepojenosti jednotlivých dopravných odborov, môžu v systéme IDS postupne profitovať všetky zúčastnené strany dopravného systému. Predovšetkým užívatelia systému – cestujúci, pre ktorých je systém tvorený za účelom uspokojenia prepravných potrieb udržateľným spôsobom, ďalej inštitúcie zodpovedné za zabezpečenie dopravnej obsluhy (objednávatelia dopravných výkonov) a v neposlednom rade dopravcovia.

Výhody pre cestujúcich:

  • atraktívna ponuka dopravy (nadväznosti liniek, vedenie liniek)
  • sprehľadnenie dopravného systému
  • jednotné prepravné a tarifné podmienky
  • jednotný tarifno-vybavovací systém
  • zaručená kvalita poskytovaných dopravných služieb

Výhody pre dopravcov:

  • zvýšenie atraktivity hromadnej dopravy
  • zvyšovanie potenciálu prepravného trhu
  • istota zmluvného vzťahu s objednávateľmi dopravných výkonov
  • koordinácia dopravcov v regióne

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. má za cieľ zaviesť a prevádzkovať plnohodnotný IDS aj v bratislavskom regióne pod názvom Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK). Priniesť jednoduchšie a pohodlnejšie cestovanie za primeranú cenu a zatraktívniť hromadnú osobnú dopravu tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Čo mi zavedenie IDS prinieslo?

Integračný proces postupne priniesol rad zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti. Tieto zmeny boli realizované najmä za účelom sprehľadnenia dopravného a tarifného systému ( napr. zmeny linkového vedenia, intervalový režim, zavedenie tarifných zón ) a vytvorenia jednotného informačného systému ( napr. označovanie vozidiel, online dopravné informácie). Jednotlivé opatrenia majú zjednodušiť cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme.

Dopravný systém

V IDS BK je uplatňovaný princíp jednotných prepravných a tarifných podmienok. To znamená, že na rozdiel od predchádzajúceho stavu, kedy každý dopravca uplatňoval svoju tarifu (štruktúru cestovných lístkov, cenu cestovného a dovozného, rozsah zliav) a prepravné podmienky (podmienky prepravy osôb a batožín, práva a povinnosti cestujúcich a dopravcu) je možné cestovať jedným cestovným lístkom pri použití rôznych dopravných prostriedkov rôznych dopravcov a to za rovnakých prepravných podmienok.

S cestovnými lístkami IDS BK je možné na cestovanie využívať vybrané vlaky ako aj linky MHD a regionálne autobusové linky začlenené do IDS BK. V regionálnej doprave je preferovaná koľajová doprava a vo vybraných prestupných miestach nadväzuje na vlaky autobusová doprava. Cestovné poriadky liniek sú zostavované v intervalovom režime tak, ako je to bežné na linkách MHD v Bratislave.

Označovanie liniek

Nastala zmena v označovaní regionálnych autobusových liniek – k slovnému označeniu konečnej stanice pribudlo aj číselné označenie linky, tak ako tomu je v mestskej doprave. Princíp označenia liniek je podľa toho, ktoré územie linka prevažne obsluhuje. Na Záhorie premávajú linky číselnej rady 200, v okrese Pezinok 500, Senec 600, v smere na juhovýchod od Bratislavy 700. Tento prvok prispel k ľahšej orientácií a nájdeniu správneho autobusu. Vlakové linky sú označené písmenom S a číslom, ktoré opäť označuje smerovanie vlaku (vlaková linka do Malaciek je označená ako S20). Písmenom T sú označené turistické linky.

Výška cestovného

Oproti predchádzajúcemu stavu, kedy na výšku cestovného mala vplyv precestovaná vzdialenosť, je súčasné cestovné odvodené od počtu precestovaných tarifných zón. Integrované územie je rozdelené do tarifných zón (každá zóna je označená trojmiestnym číslom) čo prispieva k jednoduchšiemu výpočtu cestovného. Štruktúru cestovných lístkov definuje dokument Tarifné podmienky IDS BK.

Chceme zachovať súčasný komfort pre cestujúcich, keďže vlaky premávajú aj mimo územia integrovaného dopravného systému. Cestujúci si môže v Bratislave zakúpiť jednosmerný/spiatočný cestovný lístok železničného dopravcu, prípadne využiť lístok z ponuky IDS BK (duálna tarifa).

Cestujúci si pri ceste vlakom môže vybrať, ktorá kombinácia cestovného je pre neho výhodnejšia. Takáto možnosť výberu neexistuje pri ostatných druhoch dopravy (regionálna autobusová doprava a MHD).

Informačný systém

Účelom vytvorenia jednotného informačného systému je, aby bolo možné čo najjednoduchšie získať potrebné dopravné informácie ako pred samotným cestovaním, tak aj počas cestovania.

Rozšírilo sa označenie vozidiel regionálnej autobusovej dopravy, ktoré majú číselné označenie linky aj na bočnej a zadnej časti vozidla a taktiež sa rozšíril a zjednotil rozsah zobrazovaných informácií na jednotlivých zastávkach (napr. regionálne zastávky obsahujú názov zastávky, čísla obsluhujúcich liniek ale aj mapové podklady, dopravnú sieť) podľa Technicko-prevádzkových štandardov.

Prinášame teda vec overenú a odskúšanú. V našich podmienkach aplikujeme moderný funkčný dopravný systém, ktorý vychádza z pozitívnych zahraničných výsledkov (napr. z ČR, Rakúska, Nemecka).