Bezkontaktné čipové karty

Bezkontaktná čipová karta (BČK) slúži v systéme IDS BK ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo ako nosič elektronickej peňaženky. Využiť môžete ktorúkoľvek BČK vydanú niektorým zo zmluvných emitentov. Na všetky karty je možné zakúpiť si ktorýkoľvek z predplatných cestovných lístkov, elektronickú peňaženku možno nahrať iba na vybrané karty.

Podmienkou vydania čipovej karty u dopravcu je poskytnutie osobných údajov - meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia. Tieto údaje dopravca spracúva za účelom zabezpečenia adresnosti poskytovaných zliav na cestovnom a pre možnosť vydávania duplikátov BČK. Pri presonalizovaných čipových kartách sa naviac vyžaduje fotografia, prenosné karty sa vydávajú bez nej.ARRIVA Mobility Solutions, s. r. o.

Od 15. 11. 2021 je do IDS BK zapojený dopravca ARRIVA Mobility Solutions, s. r. o.

Dopravca okrem ním vydaných kariet akceptuje aj BČK predchádzajúceho dopravcu Slovak Lines, ktoré boli vydané do 14. 11. 2021 ale len v prípade že boli do 30. 3. 2022 prepísané na dopravcu ARRIVA Mobility Solutions,priložením k čítačke tohto dopravcu.

Na BČK dopravcu ARRIVA Mobility Solutions a rovnako na prepísané karty predchádzajúceho dopravcu je možné dobíjať finančný kredit a kupovať predplatné cestovné lístky.

Po registrácii čipovej karty v internetovom obchode IDS BK je možné dobitie kreditu na kartu, či kúpu predplatný cestovných lístkov realizovať online, bez potreby návštevy predajne.
Dopravný podnik Bratislava, a. s.

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom internetového obchodu IDS BK, a tiež internetového obchodu DPB. Kúpu PCL a/alebo plnenie EP je možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

O vydanie BČK je možné požiadať v predajniach DPB a. s., alebo elektronickou žiadankou cez internetovú stránku DPB. BČK sa vydáva na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti, ktorú dostanete priamo v predajni. K žiadosti je potrebné preložiť doklad totožnosti na overenie údajov a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. Všetky predajne sú vybavené fotopracoviskom, na ktorom Vám fotografiu na BČK vyhotovia bezplatne. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na zľavu je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK karta má platnosť 5 rokov a vydáva sa na počkanie.

Cena za vydanie BČK je 7,00€Slovak Lines, a. s.

POZOR! Na cestovanie v IDS BK je možné využiť BČK dopravcu Slovak Lines, ktoré boli vydané do 14. 11. 2021 ale len v prípade, že boli do 30. 3. 2022 prepísané na dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, priložením k čítačke tohto dopravcu.

BČK vydané a prepísané do uvedených dátumov je možné plnohodnotne využívať a to až do konca ich platnosti. Po skončení ich platnosti je potrebné vybaviť si novú BČK u ktoréhokoľvek dopravcu zapojeného do IDS BK (ARRIVA Mobility Solutions, Dopravný podnik Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko).

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom internetového obchodu IDS BK.Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kartu môžete využiť ako nosič predplatného lístka. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom internetového obchodu IDS BK a tiež internetového obchodu ZSSK.

O vydanie BČK je možné požiadať v ktorejkoľvek predajni ZSSK, okrem zmluvných predajcov. BČK je neprenosná, vydáva sa na meno a to na základe vyplneného objednávkového formulára ktorá je k dispozícií na predajniach. K žiadosti je potrebné preložiť doklad totožnosti na overenie údajov a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na zľavu je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK má platnosť 10 rokov, lehota na jej vydanie je spravidla do 30 dní. Na kartu je možné využiť aj iné komerčné ponuky ZSSK.

Cena za vydanie BČK je 5,00 €Vybrané vysoké a stredné školy

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom e-shopu IDS BK. Kúpu PCL a/alebo plnenie EP je možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

Karty sú vydávané školami pre svojich žiakov a študentov, v zmysle podmienok tej ktorej školy.

Karty, ktoré nie je možné využívať v IDS BK

Nasledujúce karty nie je možné využívať na kúpu PCL IDS BK.