Seniori

Dôchodcovia 60+

Dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku cestujú za zľavnené cestovné.

Nárok na zľavnené cestovné preukazujú len pri vystavení bezkontaktnej čipovej karty a to predložením potvrdenia o poberaní starobného, výsluhového resp. invalidného dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou, z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo po predložení Preukazu dôchodcu vydaného Ministerstvom vnútra SR.


Seniori 62+

Osoby staršie ako 62 rokov cestujú automaticky za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú dokladom totožnosti.


Seniori 70+

Osoby staršie ako 70 rokov majú nárok na osobitné cestovné, ktoré sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka - SeniorPas IDS BK. Osoba bez SeniorPasu môže, ako Senior 62+, využiť zľavnené cestovné lístky.

SeniorPas je možné vydať len na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie čipovej karty je spoplatnené, zapísanie predplatného cestovného lístka SeniorPasu je bezplatné.

Platnosť SeniorPasu je možné predĺžiť na predajných miestach dopravcov, v automatoch a v označovačoch cestovných lístkov. Viac informácií o možnostiach predĺženia nájdete tu.


SeniorPas

Platnosť (zónová / časová)
osobitné cestovné
sieťový / 365 dní
bezplatne