Žiaci a študenti

Žiaci a študenti cestujú za zľavnené cestovné. Študentom vysokých škôl sa poskytuje len ak študujú v dennej forme prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, naviac do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku veku. Na preukázanie nároku na zľavnené môžu využiť jeden z nasledovných preukazov:

  • Bezkontaktnou čipovou kartou, ktorú vydala škola v SR.
  • Bezkontaktnou čipovou kartou s priznanou zľavou, ktorú vydal dopravca.
  • Medzinárodným preukazom študenta ISIC platným v školskom roku, pre ktorý bol vydaný.

Žiakom základných, stredných a vysokých škôl končí platnosť nároku na zľavu priznanú na bezkontaktných čipových kartách vydaných dopravcom dňa 30. septembra daného kalendárneho roka. Študentom, ktorým kartu vydala škola, končí platnosť nároku na zľavu v deň určený danou školou. Žiakom a študentom záverečných ročníkov (maturitné, bakalárske a magisterské ročníky) sa zľava poskytuje do termínu záverečnej skúšky, najdlhšie však do 30. júna daného školského roka.