Dokumenty

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa pri svojom rozvoji riadi základnými strategickými dokumentami. Tie v priebehu svojho života prechádzajú postupným vývojom.

Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy

Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy je základným dokumentom projektu integrovanej dopravy. Predstavuje všeobecné zásady pripravovaného IDS BID v tarifnej oblasti, v dopravnej aj legislatívnej oblasti, ako aj ohľadom technického vybavenia, ekonomiky systému a informačnej kampane.

Schválené:

25.4.2007 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 24/2007

26.4.2007 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 87/2007


Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa)

Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa) popisuje rozšírenie IDS BK na III. etapu - integráciu aj jednorazových cestovných lístkov a základné zásady pri tvorbe dopravného riešenia.

Schválené:

24. až 25.06.2015 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 216/2015

26.06.2015 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 61/2015


Plán dopravnej oblužnosti Bratislavského kraja

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľom dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch.


Technické a prevádzkové štandardy IDS BK

Technické a prevádzkové štandardy IDS BK stanovujú vzhľad, výbavu a postupy riadenia dopravy v IDS BK. Ich úlohou je teda určiť jednotnú úroveň kvality poskytovaných služieb bez ohľadu na to, ktorý dopravca ich poskytuje.


Štúdie a návrhy

Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja

Štúdia sumarizuje východiská a navrhuje opatrenia pre spoločnú integráciu verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Je založená na údajoch a informáciách o verejnej osobnej doprave na území oboch krajov zozbieraných v priebehu roka 2019. Osobitnou časťou predkladanej štúdie je analýza lokalizačných dát zo SIM kariet, ktorá bola obstaraná špeciálne za účelom lepšieho pochopenia priestorových väzieb na území Bratislavského a Trnavského kraja.