Dokumenty

Medzi dôležité dokumenty, materiály z pohľadu implementácie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) patria:
Dokumenty na stiahnutie:
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy je základným dokumentom projektu integrovanej dopravy. Predstavuje všeobecné zásady pripravovaného IDS BID v tarifnej oblasti, v dopravnej aj legislatívnej oblasti, ako aj ohľadom technického vybavenia, ekonomiky systému a informačnej kampane
Schválené:
 • 25.4.2007 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 24/2007
 • 26.4.2007 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 87/2007
Stiahnúť dokument (.pdf)
Plán dopravnej obsluhy Bratislavského samoprávneho kraja
Plán dopravnej obsluhy Bratislavského samoprávneho kraja predstavuje návrh dopravného riešenia regiónu na základe prepravných vzťahov a štandardov dopravnej obsluhy. Stanovuje podmienky dopravy v jednotlivých mikroregiónoch kraja, koordináciu jednotlivých liniek, definuje rozsah minimálnej dopravnej obsluhy, minimálnych pravidelných intervalov a nadväzností liniek.
Schválené:
 • 22.11.2007 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 258/2007
 • 12.12.2007 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 85/2007
Stiahnúť dokument (.pdf)
Zmluvné prepravné podmienky BID
Zmluvné prepravné podmienky BID upravujú podmienky, za ktorých dopravcovia prepravujú osoby a ich príručnú batožinu, psov a drobné domáce zvieratá, zodpovednosť dopravcov, práva a povinnosti cestujúcich v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Zmluvné prepravné podmienky budú platiť na všetkých linkách zaradených do IDS BID.
Schválené:
 • 25.09.2008 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 497/2008
 • 29.10.2008 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 86/2008
Stiahnúť dokument (.pdf)
Tarifný a informačný systém BID
Tarifný a informačný systém BID súbor popisuje technické možnosti informovania a vybavovania cestujúcich, predstavuje technické možnosti jednotného tarifného a informačného zabezpečenia BID vo forme označovačov cestovných lístkov s akceptovaním bezkontaktnej čipovej karty, predajných automatov na mince, bankovky a kreditné karty i s možnosťou zakúpenia okrem jednorázových aj predplatných cestovných lístkov. V oblasti informačného zabezpečenia popisuje možnosti kontroly a možnosti Dispečerského riadiaceho strediska. Prílohou dokumentu sú technické a prevádzkové štandardy súbor PDF.
Schválené:
 • 15.12.2008 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 602/2008
 • 25.02.2009 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 7/2009
Stiahnúť dokument (.pdf)
Delenie tržieb medzi dopravcov BID
Delenie tržieb medzi dopravcov BID stanovuje algoritmus, podľa ktorého sa budú rozdeľovať prijaté tržby za jednotlivé cestovné lístky medzi jednotlivých dopravcov. Delenie bude prebiehať na základe podielu výkonov - miestokilometrov jednotlivých dopravcov. Detaily spôsobu rozdeľovania tržieb budú v ďalšom procese konzultované priamo s dopravcami a následne zmluvne zaviazané.
Schválené:
 • 19.11.2009 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 798/2009
 • 05.11.2010 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 77/2010
Stiahnúť dokument (.pdf)
Zaradenie zastávok a železničných staníc do tarifných zón BID
Zaradenie zastávok a železničných staníc do tarifných zón BID špecifikuje pridelenie jednotlivých zastávok a staníc do jednotlivých tarifných zón, ktoré bude záväzné ako pre dopravcov tak aj pre cestujúcich za účelom stanovenia ceny cestovného a aj kontroly platnosti cestovných dokladov. Poznámka: Zverejnené je pôvodné znenie, zaradenie zastávok je priebežne aktualizované. Všetky platné informácie nájdete v Prepravnom priadku IDS BK.
Schválené:
 • 19.11.2009 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 796/2009
 • 05.11.2010 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 78/2010
Stiahnúť dokument (.pdf)
Zmena v označovaní vlakových liniek
Zmena v označovaní vlakových liniek spresňuje označovanie vlakových liniek, ktoré budú zaradené do IDS BK.
Schválené:
 • 19.11.2009 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 796/2009
 • 05.11.2010 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 78/2010
Stiahnúť dokument (.pdf)
Tarifné podmienky IDS BK
Tarifné podmienky IDS BK stanovujú podmienky, ktoré súvisia s cenami za prepravu.
Schválené:
 • 07.12.2012 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 115/2012
 • 13.12.2012 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 915/2012
Stiahnúť dokument (.pdf)
Metodika výpočtu cien cestovných lístkov IDS BK
Metodika výpočtu cien cestovných lístkov IDS BK stanovuje postup výpočtu cien cestovných lístkov na základe stanovenia základného cenového modulu (M) a matematických vzťahov.
Schválené:
 • 07.12.2012 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 115/2012
 • 13.12.2012 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 915/2012
Stiahnúť dokument (.pdf)
Delenie tržieb medzi dopravcov BID
Delenie tržieb medzi dopravcov BID stanovuje rámcový algoritmus, podľa ktorého sa rozdelujú vybrané tržby za jednotlivé cestovné lístky medzi jednotlivých dopravcov. Poznámka: Materiál bol nahradený materiálom z roku 2015.
Schválené:
 • 25.09.2014 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 1687/2014
 • 03.10.2014 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 65/2014
Stiahnúť dokument (.pdf)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa) popisuje rozšírenie IDS BK na III. etapu - integráciu aj jednorazových cestovných lístkov a základné zásady pri tvorbe dopravného riešenia.
Schválené:
 • 24. až 25.06.2015 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 216/2015
 • 26.06.2015 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 61/2015
Stiahnúť dokument (.pdf)
Plán dopravnej oblužnosti Bratislavského kraja
Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľom dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch.
Stiahnúť dokument (.pdf) - 913 MB

Ostatné dokumenty

Technické a prevádzkové štandardy
Technické a prevádzkové štandardy v súlade s legislatívou Európskej únie (EN 13 816) sa zavedením štandardov vytvoria podmienky na jednotné sledovanie úrovne kvality a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aspektov poskytovaných služieb vo verejnej doprave. Budú záväzným dokumentom pre všetkých dopravcov zaradených do IDS BK.

Štandardy kvality dopravnej obsluhy budú obsahovať súbor základných zásad, parametrov a kritérií, ktorých uplatňovaním sa predovšetkým pri procese dopravného plánovania vytvoria predpoklady pre kvalitatívne zlepšenie úrovne hromadnej osobnej dopravy (HOD) v riešenom území a tým dosiahnutie vyššej atraktivity a konkurencieschopnosti HOD voči IAD.

Zmluvy s objednávateľmi a dopravcami tvoria základný legislatívny rámec na jednej strane medzi koordinátorom IDS BK a objednávateľmi dopravných výkonov a na strane druhej medzi koordinátorom a dopravcami zaradených do IDS BK za účelom definovania kompetencii, povinností, zodpovedností, záväzkov, princípov spolupráce a rozvoja IDS BK.
Stiahnúť dokument (.pdf)

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102