Dokumenty

Medzi dôležité dokumenty, materiály z pohľadu implementácie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) patria:
Dokumenty na stiahnutie:
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy je základným dokumentom projektu integrovanej dopravy. Predstavuje všeobecné zásady pripravovaného IDS BID v tarifnej oblasti, v dopravnej aj legislatívnej oblasti, ako aj ohľadom technického vybavenia, ekonomiky systému a informačnej kampane
Schválené:
  • 25.4.2007 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 24/2007
  • 26.4.2007 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 87/2007
Stiahnúť dokument (.pdf)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa) popisuje rozšírenie IDS BK na III. etapu - integráciu aj jednorazových cestovných lístkov a základné zásady pri tvorbe dopravného riešenia.
Schválené:
  • 24. až 25.06.2015 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 216/2015
  • 26.06.2015 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 61/2015
Stiahnúť dokument (.pdf)
Plán dopravnej oblužnosti Bratislavského kraja
Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľom dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch.
Stiahnúť dokument (.pdf) - 913 MB

Ostatné dokumenty

Technické a prevádzkové štandardy
Technické a prevádzkové štandardy v súlade s legislatívou Európskej únie (EN 13 816) sa zavedením štandardov vytvoria podmienky na jednotné sledovanie úrovne kvality a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aspektov poskytovaných služieb vo verejnej doprave. Budú záväzným dokumentom pre všetkých dopravcov zaradených do IDS BK.

Štandardy kvality dopravnej obsluhy budú obsahovať súbor základných zásad, parametrov a kritérií, ktorých uplatňovaním sa predovšetkým pri procese dopravného plánovania vytvoria predpoklady pre kvalitatívne zlepšenie úrovne hromadnej osobnej dopravy (HOD) v riešenom území a tým dosiahnutie vyššej atraktivity a konkurencieschopnosti HOD voči IAD.

Zmluvy s objednávateľmi a dopravcami tvoria základný legislatívny rámec na jednej strane medzi koordinátorom IDS BK a objednávateľmi dopravných výkonov a na strane druhej medzi koordinátorom a dopravcami zaradených do IDS BK za účelom definovania kompetencii, povinností, zodpovedností, záväzkov, princípov spolupráce a rozvoja IDS BK.
Stiahnúť dokument (.pdf)

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102