História

2018
Od 01.10.2018 boli tiež zavedené novinky v tarife IDS BK - možnosť využitia Bratislavskej mestskej karty, ako nosiča elektronickej peňaženky; zavedenie prenosných čipových kariet s možnosťou nákupu prenosného predplatného lístka a možnosť víkendového využitia denného lístka (24 / 72 alebo 168 h) až pre dvoch dospelých a tri deti.
Od 01.10.2018 bola spustená mobilná aplikácia IDS BK, ktorá umožňuje nákup cestovných lístkov, vyhľadanie spojenia a informácie o výlukách a zmenách v doprave.
Od 19.08.2018 nastali veľké zmeny v regionálnej autobusovej doprave. V zmysle Plánu dopravnej obslužnosti, spracovanom v predchádzajúcom roku, boli trasy liniek nastavené na novo tak, aby v prestupných bodoch nadväzovali na nosnú železničnú dopravu a vo vybraných miestach aj na iné autobusové linky. Cestovné poriadky tiež priniesli jednotné zastavovanie vozidiel na všetkých zastávkach po trase, pravidelné odchody počas celého dňa. Posledné odchody z Bratislavy na jednotlivé smery boli posunuté z 22:20 a 22:40 až na čas po 23-tej hodine.
Od 10.06.2018 boli zavedené nové vlakové linky S55 Trnava - Bratislava-Nové Mesto a S65 Senec - Bratislava-Petržalka. Linky premávajú v pracovných dňoch v 60-minútovom intervale, čím spolu s existujúcimi linkami S50 a S60 vytvárajú na týchto tratiach celodenný interval 30 min. V nadväznosti na posilnenie vlakovej dopravy prišlo aj k posilneniu liniek MHD č. 7, 50 a 196, k presmerovaniu linky 78 k ŽST Podunajské Biskupice a k zlúčeniu liniek 52 a 54 do spoločnej linky 52 ŽST Vajnory - Rača.
Od 01.04.2018 sa systém IDS BK rozšíril o ďalšieho dopravcu. Do systému bola zaradená železničná linka S70 Bratislava - Kvetoslavov, ktorú prevádzkuje spoločnosť RegioJet a.s.

2017
Od 08.12.2017 vznikla nová vlaková linka S8 Bratislava-Petržalka - Rajka.
V priebehu roka 2017 bolo spustených viacero projektov, ktorých výsledkom bude rozvoj IDS BK v budúcich rokoch.
V oblasti dopravy bol spracovaný nový Plán dopravnej obslužnosti regiónu Bratislavského kraja, ktorý analyzoval prepravné prúdy cestujúcich a dostupné kapacity. Na ich základe navrhol nový spôsob organizácie regionálnej autobusovej dopravy.
V tarifnej oblasti boli naštartované práce na príprave Stratégie rozvoja predaja cestovných lístkov. Rovnako tak boli zadefinované požiadavky a začali sa práce na vývoji mobilnej aplikácie pre cestujúcich.
Začali sa tiež práce na zriadení integrovaného multimodálneho vyhľadávača spojení. V rámci organizačného zabezpečenia prebiehali analýzy a rokovania týkajúce sa doladenia fungovania IDS BK na základe skutočností po roku prevádzky.

2016
Od 01.09.2016 bol spustený predaj elektronických cestových lístkov s platbou prostredníctvom elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte.
V druhej polovici júla organizovala BID v spolupráci s DPB a SL "Roadshow" v rámci ktorej boli prezentované elektronické cestovné lístky. Od letných mesiacov začal vychádzať mesačník Magazín IDS, v ktorý prináša informácie o novinkách a cestovaní v IDS BK a o kultúrych a spoločenských udalostiach v meste aj regióne.
Od 04.07.2016 bola zreorganizovaná sieť liniek trolejbusov. Čísla liniek zostali aj naďalej v rade 201-212.
Od 11.04.2016 bola spustená spolupráca s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, výsledkom ktorej je možnosť použitia turistickej Bratislava City Card na cestovanie v rámci zón 100+101.

2015
Počas prvého štvrťroka prebiehali rokovania o podmienkach zavedenia III. etapy a následne prípravné práce súvisiace so štartom. Mnohé z týchto prác sa doťahovali až v posledných dňoch, na dostatočné informovanie verejnosti preto nezostal dostatok času.
Aj napriek týmto komunikačným nedostatkom bola III. etapa IDS BK dňa 1.11.2015 spustená. Zahŕňa územie okresov Pezinok, Senec a priľahlých obcí v Trnavskom kraji. Na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok je možné cestovať u troch zapojených dopravcov - Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko. Pre zlepšenie orientácie cestujúcich sú všetky regionálne linky označené číslom linky (ako ho poznáme z MHD), ktoré sa zobrazuje priamo na informačných tabuliach.
Spolu so spustením III. etapy boli do prevádzky uvedené nové web stránky a telefonická infolinka.

2014
V prvom štvrťroku prebiehalo testovanie úprav súvisiacich s úpravami pre II. etapu IDS BK a od 07.04.2014 sme začali aktívne využívať moderný komunikačný kanál cez sociálnu sieť Facebook.

2013
Plánovaný termín I. etapy spustenia IDS BK 01.03.2013 sa pre technické nedostatky v softvérovom riešení tarifno-odbavovacích zariadení nepodarilo dodržať. Po odstránení týchto nedostatkov a následnom dôkladnom otestovaní bola I. etapa zavedená od 01.06.2013. Druhá polovica roka bola venovaná príprave zadania a úprav pre II. etapu.

2009
Bratislavská integrovaná doprava zmenila právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť so základným imaním 33 195 €.

2008
Dňa 31.3.2008 začala medzi Chorvátskym Grobom a Zlatými pieskami v Bratislave začala autobusová linka 630 s možnosťou nadväzujúceho prestupu na električku. Jej zriadenie si vyžiadali zvýšené dopravné nároky v novovybudovanej lokalite rodinných domov v Chorvátskom Grobe a Čiernej vode. Linka je prezentované ako prvá prímestská linka označená v súlade s pripravovaným IDS, s pravidelným intervalom a nadväznosťou na električkovú dopravu.

2006 - 2012
Spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s. boli vypracované viaceré strategické, ale aj ďalšie materiály riešiace detailnejšie problematiku implementácie IDS v podmienkach bratislavského regiónu. Bola nastavená vízia budúceho IDS, ale aj zásady rozvoja v tarifnej a dopravnej oblasti a taktiež v oblasti informačných systémov. Podrobný prehľad jednotlivých materiálov nájdete v sekcii Dokumenty IDS BK.

2006 - 2007
Dňa 8.9.2006 bola na základe dohody BID, DPB, ZSSK a ŽSR zriadená dočasná vlaková linka označená ako linka 155 premávajúca medzi žst. BA predmestie a BA Východné, ako náhradná doprava počas rekonštrukcie železničného priecestia na ulici Pri Šajbách v Rači. Premávka skončila dňa 31.10.2006. Keďže na linku boli pozitívne ohlasy, podarilo sa zabezpečiť aj následnú premávku (síce už len v špičkách pracovných dní) a to až do začiatku apríla 2007.

2001 - 2005
V apríli 2001 bolo navrhnuté vytvorenie organizácie s názvom Bratislavský organizátor a koordinátor integrovanej dopravy (BOKID), ktorého úlohou malo byť zabezpečenie koordinácie vzájomného pôsobenia obstarávateľov dopravy a dopravcov.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) schválilo svojim uznesením č. 26/2003 zo dňa 21. mája 2003 ciele dopravnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja. Ako cieľ č. 6 bolo definované vytvorenie integrovaného dopravného systému. – Bratislavskej integrovanej dopravy spolu s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Trnavským samosprávnym krajom.

Keďže trojstranné rokovania medzi HMB, BSK a Trnavským samosprávnym krajom neviedli ku konkrétnym záverom, bolo navrhnuté, aby HMB a BSK uzavreli zmluvu o spolupráci ako obstarávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme.

Prípravné práce sa tak vrátili k pôvodnému návrhu na vytvorenie BOKID-u v spolupráci HMB a BSK a umožniť Trnavskému samosprávnemu kraju, mestám a obciam pristúpiť do Bratislavskej integrovanej dopravy podľa ich vôle.

Následne tak, v zmysle uznesení MsZ č. 423/2004 zo dňa 24.6.2004 a 553/2004 zo dňa 29.11.2014 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 20/2005 zo dňa 16.3.2005 schválené založenie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., ako budúceho koordinátora IDS v bratislavskom regióne, s cieľom prepojiť a skvalitniť dopravné služby.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra 9.8.2005 so 65 %-nou majetkovou účasťou BSK a 35 %-nou majetkovou účasťou HMB so sídlom na Röntgenovej 24 v Bratislave.

2001
Experiment 1.2.2001 prešiel do Prvej etapy pod názvom Bratislavská integrovaná doprava (BID). Cestujúcim s "kupónom BID" sa na území hlavného mesta SR Bratislavy rozšírili možnosti cestovania oproti experimentálnej fáze okrem liniek MHD a osobných, zrýchlených vlakov aj o regionálne autobusové linky v smere do Záhorskej Bystrice prevádzkované autobusovým dopravcom SAD Bratislava (dnes Slovak Lines). Zároveň sa zmenila aj forma predávaného kupónu - predaj zabezpečoval DPB ako osobitný druh "električenky" zapisovaný priamo do čipu karty, ktorou sa cestujúci preukazovali v MHD a prímestských autobusoch. Vo vlakoch sa cestujúci preukazovali papierovou potvrdenkou o kúpe električenky.
Táto etapa BID fungovala, aj napriek plánom na jej rozšírenie ale aj úplné zrušenie, v nezmenenej podobe až do 31.5.2013. Organizačne ju zastrešovalo Hl. mesto SR Bratislava v spolupráci so zapojenými dopravcami.

1999
1.11.1999 bol do reálnej prevádzky zavedený Experiment integrovanej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cestujúci mal možnosť využívať okrem liniek MHD aj osobné a zrýchlené vlaky ŽSR (dnes ZSSK) na prepravu po celom území Bratislavy za podmienky dokúpenia mesačného kupónu (v hodnote 50 Sk) k predplatnému cestovnému lístku DPB. Kupón sa predával na staniciach ŽSR a mal formu papierového (kartónového) lístka.

1996
Hlavné mesto SR Bratislava (HMB) formulovalo požiadavku na integráciu dopravy v Aktualizácii generálneho dopravného plánu. Na jej základe bol vypracovaný a v októbri 1996 v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 387/1996 schválený Zámer na zavedenie Integrovaného systému dopravy v aglomerácii Bratislavy (ISODAB).

1992
Prvé zmienky o možnosti zaviesť integrovanú dopravu (IDS) priniesla štúdia spoločnosti Hamburg Consult, ktorá riešila možnosti zefektívnenia činnosti Dopravného podniku Bratislavy v súvislosti s jeho pripravovanou transformáciou na akciovú spoločnosť.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102