Najrozsiahlejšie zmapovanie mobility v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pri dopravnom plánovaní pracuje predovšetkým s dátami. Analýza lokalizačných dát o polohách a pohybe SIM kariet je ďalším zdrojom informácií, ktoré prispejú k skvalitneniu verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. „Údaje, ktoré máme k dispozícii, sú z pohľadu ich objemu, bezprecedentné . Bratislavská integrovaná doprava vďaka tomu získala dáta na plánovanie a skvalitňovanie verejnej dopravy a tiež na plánované rozširovanie do susedného Trnavského kraja,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

LAnalýzu si dala vypracovať Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. „Našim hlavným cieľom bolo zistiť potenciál a toky SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Dnes máme ďalší doplnkový zdroj dát, ktorý využívame na plánovanie a zvyšovanie kvality verejnej dopravy v regióne,“ povedala generálna riaditeľa Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Zuzana Horčíková.

Dochádzkové toky podľa okresov

Z údajov, ktoré boli zozbierané za obdobie od 26. 11. 2018 do 9. 12. 2018 vyplýva, že na území Bratislavského a Trnavského kraja bolo lokalizovaných 1 329 654 SIM kariet, ktoré mali dennú aj nočnú polohu na území niektorého z krajov. Z toho 925 397 kariet malo dennú a nočnú lokalizáciu v tej istej obci a 404 257 kariet dochádzalo do inej obce.

Analýza SIM kariet

Každý zber dát a ich spracovanie majú svoje limity a BID ich pri svojej práci a plánovaní zohľadňuje. V prípade analýzy o lokalizácii polôh SIM kariet je preto dôležité rešpektovať fakt, že 1 SIM karta nepredstavuje vždy jednu osobu, nakoľko časť populácie disponuje viac ako jednou SIM kartou. Pri spracovaní dát sa však pracovalo len s aktívnymi hlasovými SIM kartami.

„Zozbierané dáta budú slúžiť na prípravu dokumentu, ktorý poslúži ako podklad na rozšírenie IDS BK do susedného Trnavského kraja. Už v priebehu leta by malo dôjsť k integrácii železničného uzla Trnava do IDS BK, vďaka čomu cestujúci z Trnavy budú môcť pri cestovaní do Bratislavy a celého Bratislavského kraja využívať všetky výhody IDS BK. V najbližších mesiacoch spracujeme dokument, ktorý posúdi možnosti a etapizáciu rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja, “ doplnila Zuzana Horčíková.

Dochádzkové toky SIM kariet

Spracované výstupy z dát o lokalizácii polôh SIM kariet poskytne Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na vyžiadanie aj ďalším samosprávam a orgánom štátnej správy.

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie INTERREG SubNodes.

Nočná lokalizácia SIM kariet

Mapovanie mobility 1

Mapovanie mobility 2

Mapovanie mobility 3