Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny

Dňom 1. júla 2022 dochádza ku zmene podmienok bezplatnej prepravy pre občanov Ukrajiny na linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Bezplatná preprava len na základe dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) sa ruší.

Nárok na bezplatnú prepravu budú mať od júla tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), pri splnení ďalších podmienok, súčasne preukážu:

  • osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,

alebo

  • osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní (viď. príloha č. 2).
V regionálnej autobusovej a vlakovej doprave môžu občania Ukrajiny s uvedenými dokladmi bezplatne cestovať v deň získania dokladu a nasledujúce 4 dni.
V MHD môžu cestovať až do skončenia platnosti dokladu SLOVAK HELP, alebo s dokladom preukazujúcim dočasné útočisko bez časového obmedzenia (resp. do obdobia, kým nepríde ku zmene podmienok).

Nárok na bezplatnú prepravu nad rámec vyššie uvedených majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1.Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

  • dokladom o dočasnom útočisku

a súčasne

  • potvrdením o návšteve školy

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

2.Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

  • dokladom o dočasnom útočisku

a súčasne

  • potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere

Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.

príloha č. 1

Obrázok1

príloha č. 2

Obrázok2